Logo
Vedtægter

Vedtægter

Foreningens vedtægter

Vedtægter for kredsorganisationen Socialdemokraterne i Ringkøbing-Skjern Kommune ​

14. juni 2021

§1 Foreningens navn

 1. Socialdemokraterne i Ringkøbing – Skjern Kommune.
 2. Foreningen anerkender Socialdemokratiets program og vil virke for dets gennemførelse på grundlag af partiets principprogram, love og beslutninger.
 3. Ved evt. problemstillinger, som ikke er omtalt i denne vedtægt, benyttes partiet standardvedtægter.

§2 Formålet

 1. Foreningen organiserer socialdemokraterne i Ringkøbing – Skjern Kommune.

§3 Foreningens opgaver

 1. Foreningen skal opstille/indstille kandidater til kommune-, regionsråds-, folketings- og europaparlamentsvalg, samt til andre offentlige valg, nærdemokratiske råd og nævn.
 2. Foreningen skal føre valgkamp for de opstillede kandidater.
 3. Foreningen er ansvarlig for, at der opstilles én socialdemokratisk liste til kommunevalget. På en generalforsamling besluttes opstillings- og afstemningsregler. Af afstemningsreglerne skal det fremgå, om man vælger urafstemning eller generalforsamling samt om man anvender listeopstilling eller sideordnet.
 4. Foreningen er ansvarlig for, at der på hvert års ordinære generalforsamling sker valg af folketingskandidat. Samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen indkaldes der forslag til folketingskandidat.· Er der flere forslag til folketingskandidat, træffer generalforsamlingen beslutning om, om valget skal ske ved urafstemning eller skriftlig afstemning på generalforsamlingen. Kandidaterne skal på generalforsamlingen have lejlighed til at fremføre deres synspunkter inden afstemningen. Vælger man urafstemning, kan bestyrelsen beslutte at indkalde til et eller flere præsentationsmøder med kandidaterne.

§ 4: Betingelse for medlemskab

 1. Alle, der anerkender partiets principprogram, love og Stk. 1.vedtægter, kan optages som medlemmer.
 2. Bestyrelsen kan udsætte en anmodning om medlemskab til næste generalforsamling.
 3. Ingen kan nægtes optagelse, medmindre en generalforsamling har godkendt afslaget med 2/3 af de afgivne gyldige stemmer. I tvivlstilfælde kan partistyrelsen konsulteres.

§ 5: Udelukkelse

 1. Man kan udelukke et medlem, hvis generalforsamlingen beslutter det med 2/3 af de gyldige afgivne stemmer.

§ 6: Stemmeret og valgbarhed

 1. For at få stemmeret på møder, hvor der skal opstilles/indstilles kandidater til kommunevalg, regionsråd, folketinget eller europaparlamentet, skal man have betalt kontingent og må ikke være i restance med mere end 2 kvartaler. Kun medlemmer bosiddende i det valgområde, hvor listen dækker, har stemmeret ved opstillingsgeneralforsamling/urafstemning.

 2. For at kunne vælges til tillidshverv i kredsorganisationen skal man have betalt kontingent. For at kunne opstille / vælges til politiske poster, skal man have været medlem af partiet i mindst et år. DSU anciennitet medregnes. Den udpegende forsamling kan i særlige tilfælde give dispensation.

 3. Ingen medlemmer af partiet kan:

  1. være medlemmer af både Folketinget og Europa-Parlamentet.

  2. være medlemmer af både kommunalbestyrelsen og Folketinget.

  3. Være medlemmer af både regionsråd og Folketinget.

  4. Være medlem af både en kommunalbestyrelse og et regionsråd og heller ikke opstille til begge dele samtidig.

  5. Være medlem af både et regionsråd og Europa-Parlamentet.

  6. Være medlem af både en kommunalbestyrelse og Europa-Parlamentet

§ 7: Foreningens ledelse

 1. Generalforsamlingen.

  1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og holdes hvert år i første kvartal.

  2. Ved enhver generalforsamling skal dagsordenen udsendes til alle medlemmer mindst 10 dage før generalforsamlingen.

  3. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i skriftlig form være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. Dog ved forslag til vedtægtsændringer senest 14 dage før.

  4. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis bestyrelsen eller 10% af medlemmerne skriftlig forlanger det.

 2. Bestyrelsen:

  1. Generalforsamlingen vælger en formand, en kasserer og 5 bestyrelsesmedlemmer i alt 7 personer.

  2. Formanden vælges på lige år.

  3. Kassereren vælges på ulige år.

  4. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg på ulige år og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.

  5. Alle valg er for 2 år.

 3. Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand og en sekretær.

 4. Bestyrelsen udpeger delegerede til kongressen og regionsrepræsentantskabsmøde i Region Midtjylland.

 5. Bestyrelsen nedsætter et kandidatudvalg til varetagelse af opgaverne i forbindelse med valg af folketingskandidat. Udvalget skal i samarbejde med bestyrelsen og folketingskandidaten føre valgkamp for denne.

 6. Bestyrelsen nedsætter et kandidatudvalg til varetagelse af opgaverne i forbindelse med valg til kommunalbestyrelsen. Udvalget skal i samarbejde med bestyrelsen og kandidaterne føre valgkamp i hele kommunen.

 7. Endvidere kan bestyrelsen nedsætte ad hoc udvalg til varetagelse af særlige opgaver.

 8. I udvalgene kan partimedlemmer, der ikke er bestyrelsesmedlemmer, deltage.

§ 8: Foreningens økonomi

 1. Regnskabsåret er fra 1. januar til 31 december og regnskabet føres i h.t. partiets standardvedtægter.

 2. Kontingentet opkræves via den fælles kontingentopkrævning. Første gang for året 2007.

 3. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

 4. Alle, der varetager tillidshverv på vegne af Socialdemokratiet, skal betale partiskat. Skatteprocenten fastsættes af generalforsamlingen. 

 5. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

 6. Kredsen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab. Bestyrelsen kan dog meddele prokura til formand og kasserer for så vidt angår foreningens driftsøkonomi, herunder særskilt give kassereren tilladelse til at benytte Homebanking via egen hjemmecomputer.

 7. Køb, salg samt pantsætning af jord og fast ejendom skal godkendes på en generalforsamling.

§ 9: Vedtægtsændringer

 1. Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, og være udsendt til medlemmer senest 8 dag før generalforsamlingen.

 

 

Således vedtaget på den generalforsamling, den 14. juni 2021.

Dirigentens underskrift.                                                   Formandens underskift.

Karsten Sørensen                                                              Per Stefansen